Projektový manažér / Archivár, správca registratúry / Project manager / Archivist, Registry Administrator

cvmango ID: 5196

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
06/2016 - trvá

Projektový manažér / Archívny špecialista / Procesný analytik / Správca registratúry

Zameranie spoločnosti: Skladovanie a uskladňovanie

Správca registratúry (06/2016 - 12/2017)

 • prijímanie, ukladanie a starostlivosť o písomnosti v registratúrnom stredisku
 • triedenie a evidovanie písomností podľa registratúrneho poriadku a plánu.
 • zapožičiavanie uložených dokumentov.
 • vedenie registratúrneho denníka.
 • vyraďovanie neaktuálnych záznamov v zmysle legislatívnych nariadení.
 • zodpovedanie za dokumentáciu v registratúrnom stredisku v zmysle platnej legislatívy a interných noriem.
 • komplexná starostlivosť o pridelených klientov.
 • riadenie tímu ľudí

Procesný analytik (01/2018 - 03/2018)

 • kontrola procesov
 • nastavovanie a popisovanie procesných krokov
 • popisovanie a zakresľovanie procesov
 • vypracovanie dokumentácie a pracovných postupov
 • tvorba reportov
 • tvorba a revízia užívateľských manuálov k aplikáciam

Archívny špecialista (04/2018 - trvá)

 • odborný garant všetkých procesov v súlade s platnou legislatívou
 • nastavovanie nových procesov z pohľadu správy registratúry a archivistiky
 • komunikácia s klientom:
 • pri novom klientovi posúdenie stavu dokumentov, návrh efektívneho prebratia dokumentácie, manažment tohoto procesu
 • vyraďovacie konanie - manažment procesu
 • metodické usmernenia zamestnancov
 • pravidelné školenia zamestnancov, ale aj klientov
 • analýza aktuálneho stavu, zistenie nedostatkov
 • návrh riešenia
 • analýza registratúrnych plánov a poriadkov klientov
 • komunikácia so Štátnym archívom
 • riadenie tímu ľudí

Projektový manažér (04/2018 - trvá)

 • riadenie projektu bankového klienta a iných klientov
 • komunikácia s klientom
 • riešenie prevádzkových problémov
 • nastavenie procesov
 • analýza stavu, centralizácia dokumentov,
 • plánovanie a sledovanie nákladov a hodín
 • príprava fakturačných podkladov
 • plánovanie výnosov a efektivity projektu
 • návrh softvérového riešenia pre potreby klienta
 • zadávanie úloh pre vývoj softvéru
 • EU testing zadaných úloh

01/2016 - 04/2018

Konzultant

Zameranie spoločnosti: Činnosti poisťovacích agentov a maklérov

 • aktívne vyhľadávanie potencionálnych klientov
 • identifikovanie obchodných priležitostí
 • finančné analýzy klientov
 • vypracovávanie finančných plánov na základe analýzy
 • poradenstvo

02/2015 - 05/2016

Operátor živých spisov

Zameranie spoločnosti: Činnosti knižníc a archívov

 • vedenie dočasného skladu spisov
 • príprava dokumentov na archiváciu
 • príprava spisov na expedovanie pôvodcom
 • vypracovávanie lokačných prehľadov
 • oprava procesných chýb
 • DMS

01/2014 - 12/2014

Referent evidencie / Archívu, knižnice

Zameranie spoločnosti: Činnosti múzeí

 • správa registratúry
 • metodická činnosť v oblasti správy registrtúry
 • starostlivosť o interný archív
 • prvostupňová evidencia zbierkových predmetov
 • evidencia knižnice
 • vlastná vedecko-výskumná činnosť

11/2013 - 12/2013

Operátor komerčnej registratúry

Zameranie spoločnosti: Činnosti knižníc a archívov

 • príprava dokumentov na scanovanie
 • scanovanie
 • kontrola kvality

09/2012 - 04./2013

Archivár / Diplomová prax

Zameranie spoločnosti: Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave

-vypracovanie diplomovej práce -spracovávanie fondov archívu ŽSR -účasť na vyraďovacom konaní -správa registratúry -konzultačná činnosť

06/2011 - 06/2012

Asistent predaja

Zameranie spoločnosti: Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach

 • vykladanie tovaru
 • proaktívny predaj
 • zodpovednosť za finančnú hotovosť

Vzdelanie / Education
2007 - 2013

Filozofická fakulta

Archívnictvo a pomocné vedy historické