Senior účtovník

cvmango ID: 3886

Kandidátka s vysokoškolským vzdelaním s ekonomickým zameraním. Dlhoročné skúsenosti s komplexným účtovníctvom a spracovaním miezd v rámci rôzne zameraných spoločností (stavebná spoločnosť, výroba, penzión,...). V stavebnej spoločnosti viedla účtovné oddelenie. Okrem bežnej agendy sa venovala aj spracovaniu podkladov a prihlasovaniu do verejných obstarávaní, komunikácií so zahraničnými partnermi a vypracovávaniu dvojjazyčných faktúr (slovensko-anglické). Kandidátka s príjemným profesionálnym vystupovaním a pasívnou znalosťou anglického jazyka – písomná komunikácia.

Pracovné skúsenosti / Work experiences
01/09/2018 - 07/12/2018

Ekonóm

Zameranie spoločnosti: Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

 • kontrola čerpania finančných prostriedkov
 • zabezpečenie kontrolnej činnosti v oblasti ekonomiky
 • zodpovednosť za dodržanie vnútorných predpisov, návrh na odstránenie zistených nedostatkov
 • zostavovanie správ, reportov, analýz pre P SAV
 • spracovanie ekonomických podkladov a analýz
 • člen dozornej rady 18. ústavov SAV

01/05/2017 - 31/08/2018

Ekonóm

Zameranie spoločnosti: Výstavba obytných a neobytných budov i.n.

 • kompletné spracovanie účtovníctva vrátane mzdovej agendy, výkazníctva, DPH, daňových priznaní, hlásení reportov
 • zodpovednosť za majetok, jeho evidencia, analýza, obnova
 • dodávateľsko-odberateľské vzťahy - zmluvy, objednávky, termíny, uvoľňovanie zádržného, reklamačné konanie
 • evidencia a riadenie pohľadávok po lehote splatnosti - spracovanie podkladov pre súdne vymáhanie pohľadávok
 • štatistika, styk s daňovými úradmi
 • riadenie projektov zo štrukturálnych fondov EU

01/05/2008 - 30/04/2017

Vedúca informačnej sústavy

Zameranie spoločnosti: Výstavba obytných budov

 • kompletné spracovanie účtovníctva
 • zodpovednosť za majetok, jeho evidencia, analýzy, obnova
 • verejné obstarávanie
 • riadenie evidencie pohľadávok po lehote splatnosti - spracovanie podkladov pre súdne vymáhanie pohľadávok
 • riadenie zmluvných vzťahov, fakturácia
 • dodávateľsko-odberateľské vzťahy
 • komplexné spracovanie miezd
 • spracovanie stavebných rozpočtov
 • spracovanie výkazov DPH, daňových a majetkových priznaní
 • styk a spolupráca s daňovými orgánmi, súdmi, orgánmi štátnej správy pri výkone kontrol. spracovaní vyžiadaných podkladov pre konania a pod.

01/03/2002 - 30/04/2008

Vedúca ekonomicko-správneho strediska závodu

Zameranie spoločnosti: Obchod a výroba (stabilizácie svahov, bariéry proti padaniu kameňa)

 • spracovanie podkladov pre plánovanie a rozhodovanie vrcholového manažmentu závodu
 • zodpovednosť za majetok závodu, jeho evidencia, analýzy, obnova
 • verejné obstarávanie
 • riadenie evidencia pohľadávok po lehote splatnosti - príprava podkladov pre súdne vymáhanie pohľadávok
 • riadenie zmluvných vzťahov za závod, následná fakturácia
 • dodávateľsko-odberateľské vzťahy
 • zabezpečenie podkladov pre komplexné spracovanie účtovníctva, miezd
 • spoluzodpovednosť za personálny rozvoj organizácie a za stanovenie mzdovej politiky
 • kooperácia na spracovaní DPH, výkazoch, rozboroch činnosti
 • spracovanie rozpočtu, zodpovednosť za financovanie investičnej a prevádzkovej oblasti závodu
 • styk a spolupráca s daňovými orgánmi, súdmi, orgánmi štátnej správy pri výkone kontrol, spracovaní vyžiadaných podkladov pre konania a pod.

01/05/1999 - 28/02/2002

Špecialista pre rozpočet

Zameranie spoločnosti: Úrad práce

 • spracovanie rozpočtu za KÚP, OÚP a GR za oblasť mzdovú a odvodovú
 • za mzdový a personálny rozvoj NÚP
 • spolupráca pri tvorbe zákona o verejnej službe
 • spracovanie rozborov za príslušnú oblasť a štatistických hlásení
 • školiaca a prednášková činnosť v rámci NÚP za oblasť rozpočtu a miezd

01/08/1982 - 30/04/1999

Člen Dozornej rady 18. ústavov SAV za 3. OV SAV / Člen rady štátneho podniku / Vedúca odboru práce a mzdy / Samostatný účtovník

Zameranie spoločnosti: Obchod a výroba (stabilizácie svahov, bariéry proti padaniu kameňa)

Člen Dozornej rady 18. ústavov SAV za 3. OV SAV (2018)

Člen Dozornej rady štátneho podniku (1993 - 1997)

Vedúca odboru práce a mzdy (1989 - 1999)

Samostatný účtovník (1984 - 1989)

Vzdelanie / Education
2011 - 2013

Národohospodárska fakulta

Doplňujúce pedagogické štúdium
2009

Kurz: Daňové mzdy, sociálne zákony, Zákonník práce, Zákon o DPH,...

2005

Kurz: Zákon č. 428/2002 – Ochrana osobných údajov

2005

Kurz: Manažérske kompetencie v podmienkach EÚ

2005

Kurz: centrum manažérstva kvality CEMAKS, Kvalifikačné osvedčenie č 73/2005 - Komplexné manažérstvo kvality, Stratégia manažérstva a zlepšovanie kvality, Systém manažérstva kvality v zmysle STN EN ISO 9001:2001

2004 - 2005

Kurz: Výpočtová technika

1986 - 1991

Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví

Ekonomika priemyslu
1978 - 1982

Stredná ekonomická škola

Všeobecná ekonomika