Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Všeobecné obchodné podmienky

1. Prevádzkovanie portálu cvmango.com je spoločným projektom spoločnosti Balanced HR s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava – Ružinov, Slovensko, IČO: 47 078 171, IČ DPH: SK2023728949 a spoločnosti cvmango s.r.o., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO: 51 783 193, IČ DPH: SK2120797888.

2. Technickú prevádzku portálu cvmango, vrátane komunikácie s Odberateľmi zabezpečuje na základe dohody oboch partnerov špecifikovaných vyššie spoločnosť cvmango s.r.o. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ zároveň vstupuje na strane portálu cvmango s.r.o. do zmluvných vzťahov s Odberateľmi a realizuje všetky práva a povinnosti vyplývajúce z takýchto zmluvných vzťahov.

3. Prevádzkovateľ na základe registrácie Odberateľa sprístupní Odberateľovi databázu uchádzačov o zamestnanie, pričom údaje o uchádzačoch sú anonymné a ich kontaktné údaje budú Odberateľovi sprístupnene až na základe prejaveného záujmu konkrétneho uchádzača, ktorého si Odberateľ vyberie. Registrácia prebieha formou objednávky a umožňuje Odberateľovi prehľadávať anonymizované informácie o uchádzačoch. Registrácia Odberateľa je možná v nasledovných balíčkoch:

  • Balíček 1 mesiac v cene 99 EUR / 1 mesiac.
  • Balíček 3 mesiace v cene 198 EUR / 3 mesiace. Bonus: 10% zľava z ceny za umiestnených uchádzačov.
  • Balíček 12 mesiacov v cene 396 EUR / 12 mesiacov. Bonus: 25% zľava z ceny za umiestnených uchádzačov.

4. V prípade, že má Odberateľ záujem o detailné informácie o uchádzačovi, ktorého si vybral, Prevádzkovateľ na základe súhlasu konkrétneho uchádzača zasiela Odberateľovi životopis takéhoto uchádzača o pracovné miesto obsahujúce identifikačné a kontaktné informácie o uchádzačovi a takisto výšku odmeny za poskytnuté služby, nad rámec ceny aktivačného balíčka.

5. Prevádzkovateľ bude fakturovať Odberateľovi odmenu nad rámec ceny aktivačného balíčka, ktorej výška je uvedená v životopise uchádzača ak nastane niektorý z nižšie uvedených prípadov do 12 mesiacov odo dňa zaslania životopisu Prevádzkovateľom Odberateľovi:

  1. Odberateľ zašle uchádzačovi alebo Prevádzkovateľovi akceptačný list uchádzača, v ktorom bude vyjadrený záväzok Odberateľa uzavrieť s uchádzačom pracovnú zmluvu, alebo dohodu o pracovnej činnosti mimo pracovného pomeru, alebo
  2. Odberateľ uzavrie s uchádzačom pracovnú zmluvu, alebo
  3. Odberateľ uzavrie s uchádzačom dohodu o pracovnej činnosti mimo pracovného pomeru (napr. dohoda o výkone činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov, a pod.), alebo
  4. Odberateľ uzavrie s uchádzačom akúkoľvek občiansko-právnu alebo obchodno-právnu zmluvu alebo dohodu, na základe ktorej bude uchádzač pre Odberateľa poskytovať akékoľvek služby.

6. Odberateľ sa zaväzuje, že ak predstaví tretej osobe uchádzača o zamestnanie, ktorého mu predstavil Dodávateľ, preberá na seba všetky povinnosti voči Prevádzkovateľovi v prípade, ak by tento uchádzač o zamestnanie a tretia osoba namiesto Odberateľa postupovali podľa jedného z vyššie uvedených bodov 5a) až d).

7. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi dohodnutú odmenu. Výška odmeny za poskytnuté služby je uvedená v životopise uchádzača a je uvádzaná bez DPH. Faktúra je vystavená ku dňu zahájenia spolupráce medzi uchádzačom a objednávateľom tak ako je definované v bode 5a) až d) tejto dohody. Splatnosť faktúry (daňového dokladu) je 10 dní od doručenia elektronickou formou.

8. GARANCIA / V trvaní 3 mesiace formou refundácie odmeny pokiaľ dôjde k skončeniu pracovného pomeru medzi uchádzačom a Odberateľom počas plynutia garančnej lehoty:

  • v 1. mesiaci – 100% z výšky odmeny
  • v 2. mesiaci – 50% z výšky odmeny
  • v 3. mesiaci – 50% z výšky odmeny

Odberateľ je povinný nahlásiť odchod Uchádzača Prevádzkovateľovi do 5 pracovných dní od ukončenia pracovného pomeru medzi uchádzačom a Odberateľom.

9. V prípade, že Odberateľ neuhradí faktúru za poskytnuté služby do posledného dňa termínu splatnosti uvedenej na faktúre, zaniká Odberateľovi možnosť refundácie podľa bodu 8.

10. V prípade, že Odberateľ prejaví záujem o uchádzača, ktorý je vedený v databáze cvmango.com ako nespohovorovaný ("Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný") a takýto uchádzač súhlasí so zaslaním jeho životopisu s jeho identifikačnými a kontaktnými informáciami Odberateľovi, bude Prevádzkovateľ fakturovať odmenu vo výške 9,90 EUR za každý zaslaný životopis takéhoto nespohovorovaného uchádzača. Bez ohľadu na skutočnosť, či následne Odberateľ a takto predstavený nespohorovaný uchádzač uzatvoria pracovnú zmluvu alebo nie, je táto odmena jedinou odmenou za takto poskytnutú službu.

11. Ku všetkým cenám, ktoré sú uvedené na portáli cvmango.com sa prirátava DPH.