Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť BALANCED HR, s. r. o. so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 47 078 171 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 88249/B.

Prevádzkovateľ má vymenovanú Zodpovednú osobu vykonávajúcu dohľad nad spracúvaním osobných údajov, kontaktovať ju môžete e-mailom na: zodpovednaosoba@balanced-hr.com

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:

V súvislosti s ponukou voľných pracovných pozícií pre uchádzačov na našich webových stránkach, spracúvame osobné údaje kontaktných osôb – zamestnancov právnických alebo fyzických osôb, ktoré sa na našich webových stránkach zaregistrovali a zverejnili ponuku voľných pracovných pozícií, a to bez súhlasu, na základe zmluvného a predzmluvného vzťahu.

Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na našom webe sú na účely predzmluvných vzťahov (napr. žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o bližšiu špecifikáciu poskytovaných služieb, informácia o produkte) a sme oprávnení spracúvať ich taktiež bez súhlasu.

Spracúvanie na základe súhlasu:

Osobné údaje uchádzača o zamestnanie v rozsahu životopisu alebo v rozsahu osobného profilu uchádzača na LinkedIn na účel zaradenia do elektronickej databázy uchádzačov o zamestnanie, môžeme spracúvať len na základe jej dobrovoľného súhlasu. Súhlas získavame priamo od dotknutej osoby (uchádzača o zamestnanie) alebo od tretích strán (LinkedIn, Profesia, personálne agentúry).

Bezplatný newsletter spoločnosti, prostredníctvom ktorého informujeme klientov o našich novinkách (priamy marketing), im zasielame len s ich dobrovoľným súhlasom.

So súhlasom môžeme spracúvať taktiež osobné údaje dotknutej osoby na účely bezplatnej registrácie uchádzača, recruitera alebo spoločnosti, ktorá hľadá zamestnancov na www.cvmango.com.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom newsletteri (disclaimer), alebo poslaním požiadavky na e-mail: info@balanced-hr.com.

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Využívame služby externých dodávateľov, ktorí môžu spracúvať osobné údaje. Sprostredkovateľmi sú spoločnosti zabezpečujúce spracovanie miezd, účtovníctva, BOZP a ochranu pred požiarmi, spoločnosti zabezpečujúce školenie a vzdelávanie našich zamestnancov, poskytovateľ aplikácie RECRU a dodávatelia IT služieb a zmluvní partneri, ktorí vykonávajú obchodnú činnosť v našom mene. Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu, dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely predzmluvných vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.

Osobné údaje získané s Vašim súhlasom (na odber newslettera, na účely registrácie) sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania súhlasu.

Osobné údaje na účel zaradenia do elektronickej databázy uchádzačov o zamestnanie môžeme spracúvať po dobu 3 rokov, na ktorú máme súhlas, alebo do odvolania súhlasu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.

Právo na opravu osobných údajov:

Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len s Vašim súhlasom,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Právo na prenos osobných údajov:

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Naša spoločnosť má vymenovanú zodpovednú osobu. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: zodpovednaosoba@balanced-hr.com. Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.