Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľ

Balanced HR s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
IČO: 47 078 171
DIČ: 2023728949
IČ DPH: SK2023728949

1. Poskytovateľ zasiela Odberateľovi životopisy uchádzačov o pracovné miesto obsahujúce identifikačné a kontaktné informácie o uchádzačovi a takisto výšku odmeny za poskytnuté služby.

2. Poskytovateľ bude fakturovať Odberateľovi odmenu uvedenú v životopise uchádzača ak nastane niektorý z nižšie uvedených prípadov do 12 mesiacov odo dňa zaslania životopisu Poskytovateľom Odberateľovi:

  1. Odberateľ zašle uchádzačovi alebo Poskytovateľovi akceptačný list uchádzača, v ktorom bude vyjadrený záväzok Odberateľa uzavrieť s uchádzačom pracovnú zmluvu alebo dohodu o pracovnej činnosti mimo pracovného pomeru, alebo
  2. Odberateľ uzavrie s uchádzačom pracovnú zmluvu, alebo
  3. Odberateľ uzavrie s uchádzačom dohodu o pracovnej činnosti mimo pracovného pomeru (napr. dohoda o výkone činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov, a pod.) alebo
  4. Odberateľ uzavrie s uchádzačom akúkoľvek občiansko-právnu alebo obchodno-právnu zmluvu alebo dohodu, na základe ktorej bude uchádzač pre Odberateľa poskytovať akékoľvek služby.

3. Odberateľ sa zaväzuje, že ak predstaví tretej osobe uchádzača o zamestnanie, ktorého mu predstavil Dodávateľ, preberá na seba všetky povinnosti voči Poskytovateľovi v prípade, ak by tento uchádzač o zamestnanie a tretia osoba namiesto Odberateľa postupovali podľa jedného z vyššie uvedených bodov 2a) až d).

4. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu. Výška odmeny za poskytnuté služby je uvedená v životopise uchádzača a je uvádzaná bez DPH. Faktúra je vystavená ku dňu zahájenia spolupráce medzi uchádzačom a objednávateľom tak ako je definované v bode 2a) až d) tejto dohody. Splatnosť faktúry (daňového dokladu) je 10 dní od doručenia elektronickou formou.

5. GARANCIA / V trvaní 3 mesiace formou refundácie odmeny pokiaľ dôjde k skončeniu pracovného pomeru medzi uchádzačom a Odberateľom počas plynutia garančnej lehoty:

  • v 1. mesiaci – 70% z výšky odmeny
  • v 2. mesiaci – 50% z výšky odmeny
  • v 3. mesiaci – 30% z výšky odmeny

Odberateľ je povinný nahlásiť odchod Uchádzača Poskytovateľovi do 5 pracovných dní od ukončenia pracovného pomeru medzi uchádzačom a Odberateľom.

6. V prípade, že Odberateľ neuhradí faktúru za poskytnuté služby do posledného dňa termínu splatnosti uvedenej na faktúre, zaniká Odberateľovi možnosť refundácie podľa bodu 5 tejto dohody