Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Administratívny pracovník / Office manager

cvmango ID: 5337

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
02/2018 - trvá

Administratívna pracovníčka

Zameranie spoločnosti: Advokátska kancelária

 • tipovanie údajov do programu, spracovávanie údajov, tvorba tabuliek, prehľadov a zostáv
 • spracovávanie evidencie pôdneho fondu klientov,
 • zmluvy, dodatky, písomná komunikácia
 • administratívne práce podľa pokynu nadriadeného

01/2017 - 12/2017

Administratívna pracovníčka

Zameranie spoločnosti: Spoločnosť sa zaoberá dopravou pohonných hmôt

 • denné spracovávanie odpracovaných hodín vodičov, diét – tipovanie údajov do programu
 • dochádzka zamestnancov, mesačné spracovanie podkladov na výpočet miezd
 • spracovanie cestových príkazov zamestnancov a príprava podkladov na úhradu
 • inzerovanie voľných pracovných miest, pracovné zmluvy, dodatky k pracovným zmluvám
 • prijímanie zamestnancov, vedenie a aktualizácia osobných zložiek zamestnancov
 • vypracovávanie zostáv vykonaných prepráv pohonných hmôt, príprava podkladov pre fakturáciu
 • vedenie skladu OBP, povinné školenia vodičov, zdravotné prehliadky vodičov, knihy jázd
 • administratívna podpora personálneho a ekonomického oddelenia

1997 - 2016

Office Manager

Zameranie spoločnosti: Advokátska kancelária

 • vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie
 • komunikovanie s klientami, externými partnermi, dodávateľmi a štátnymi inštitúciami
 • zabezpečovanie chodu kancelárie z personálneho, organizačného a technického hľadiska
 • zabezpečovanie servisu, reklamácií, výmeny a modernizácie jednotlivých hnuteľných vecí
 • zodpovedanie za nákup kancelárskych potrieb, občerstvenia a vybavenia kancelárií, spravovanie vozového parku
 • evidovanie a archivácia dokumentov
 • vyhotovovanie jednoduchých právnych podaní, zmlúv
 • samostatná práca pri vymáhaní pohľadávok klientov, komunikácia s dlžníkmi, spisovanie návrhov na súd, návrhov na vykonanie exekúcií a ostatnej agendy týkajúcej sa obchodného, konkurzného práva
 • fakturácia, úhrady, spracovanie účtovných dokladov pre externého účtovníka,
 • zabezpečenie prenajatia voľných kancelárskych priestorov, komunikácia s potenciálnymi nájomcami, obhliadky prenajímaných nehnuteľností, uzatváranie nájomných zmlúv, uzatváranie dodatkov k nájomným zmluvám, preberacie protokoly, splátkové kalendáre, vyúčtovávanie energií, riešenie požiadaviek nájomcov počas trvania nájmu

Vzdelanie / Education
1992 - 1996

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Obchod a podnikanie