Administratívny pracovník / Referent

cvmango ID: 5071

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
12/2015 - 01/2017

Správkyňa maloobchodných predajní spoločnosti a komisionárskych odberateľov

 • vystavovanie dodacích listov a faktúr na základe objednávky od odberateľa
 • komunikácia s odberateľmi o prípadných zmenách v objednanom tovare
 • vedenie evidencie tovaru, vypracovanie výkazov, vyčíslovanie rozdielov vzniknutých pohybom tovaru
 • riešenie prípadných reklamácií
 • kontrola maloobchodných predajní spoločnosti
 • kontrola a riadenie zamestnancov, zabezpečovanie požiadaviek zo strany zamestnancov v maloobchodných predajniach
 • zúčastňovanie sa inventúr a dopĺňanie tovaru na predajne
 • kontrola vzhľadu predajní
 • zabezpečovanie riešenia technických porúch na predajniach, zabezpečovanie údržby a revízie finančných pokladníc..

06/2011 - 12/2015

Účtovníčka skladu materiálno technického zásobovania / Referent odbytu, správca číselníka, fakturantka

Účtovníčka skladu materiálno technického zásobovania (08/2012 - 12/2015)

 • asistentka nadriadeného pracovníka, zastupovanie nadriadeného pracovníka počas jeho neprítomnosti
 • príprava obchodných zmlúv, prejednávanie s dodávateľmi dodávky a zabezpečovanie nákupu materiálu v súlade s prevádzkovými potrebami spoločnosti
 • zabezpečovanie a vykonávanie nákupu a skladovanie materiálu
 • vedenie skladovej evidencie tovaru, vypracovávanie výkazov skladu, vyčísľovanie rozdielov, vyhotovovanie protokolov o skladových rozdieloch
 • kontrola prvotných dokladov faktúr, dodacích listov, (ďalej príjemiek, výdajok)
 • zabezpečovanie archivácie dokladov skladovej evidencie.
 • odsúhlasovanie účtovného stavu s fyzickým stavom materiálu k poslednému dňu v mesiaci.
 • riešenie reklamácií.
 • zabezpečovanie a vykonávanie sanitačných, hygienických a protipožiarnych bezpečnostných opatrení.
 • zabezpečovanie výdaja materiálu zo skladu MTZ....

Referent odbytu, správca číselníka, fakturantka (06/2011 - 07/2012)

 • príjem telefonických, faxových a mailových objednávok, nahrávanie do systému ETOS SOFTOSTRA QI, poskytovanie informácií odberateľom o vyrábanom sortimente, cenách, záručných lehotách a ostatných dodacích podmienkach, informovanie zákazníka o prípadných nedodávkach
 • vytváranie zostáv, sumárov, zúčastňovanie sa na inventúrach
 • vystavovanie hromadných faktúr pre odberateľov, robenie mesačných uzávierok
 • na základe spracovaných odbytových zostáv vystavovanie faktúr na obchodné zľavy v súlade s platnými zmluvami
 • vystavovanie daňových dokladov ručnej fakturácie
 • zodpovednosť za správne vystavovanie daňových dokladov v súlade so zákonom o účtovníctve, zákonom o dani z príjmov PO a zákonom o DPH
 • riešenie sporných faktúr s krajinami EU aj mimo EU
 • vykonávanie zmien v číselníku tovarov, zaraďovanie akciových cien do číselníka
 • archivácia dokladov

01/2010 - 06/2011

Laborantka

 • príprava gumových krúžkov zo zmesí, stanovenie fyzikálno-mechanických vlastností surových zmesí a vulkanizátov a ich následne skúšanie na daných prístrojoch...(reometer MDR 2000E, viskozimeter MV 2000E, trhací stroj Monsanto s možnosťou merať ťahové krivky pri znížených aj zvýšených teplotách)...a vyhodnocovanie nameraných výsledkov v softwari celine a testXpert.

Vzdelanie / Education
2006 - 2011

Materiály

2002 - 2006

Združená stredná odborná škola

Technické a informatické služby