Ekonomický / Finančný riaditeľ

cvmango ID: 5075

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
07/2018 - trvá

Člen predstavenstva / Výkonný manažér

Zameranie spoločnosti: Architektonické činnosti

 • vedenie finančno, obchodných, technických a realizačných aktivít spoločnosti

03/2016 - 06/2018

Hlavný ekonóm / Finančný riaditeľ / Administrátor

Zameranie spoločnosti: Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

 • operatívne vedenie spoločnosti
 • vedenie obchodnej, personálnej a právnej agendy,
 • tvorba a sledovanie plnenia plánu, cost control, cash flow control

07/2014 - 02/2016

Predseda predstavenstva

Zameranie spoločnosti: Výroba elektriny

01/2004 - 02/2016

Člen predstavenstva / Finančný riaditeľ CFO / Člen predstavenstva / Riaditeľ pre realizáciu / Člen predstavenstva / Technický riaditeľ / Projektant- vývojový pracovník

Zameranie spoločnosti: Architektonické činnosti

Člen predstavenstva / Finančný riaditeľ CFO (01/2004 - 02/2016)

 • člen predstavenstva spoločnosti a finančný riaditeľ
 • finančné riadenie spoločnosti, finančné riadenie investičných projektov v SR a v zahraničí
 • vedením účtovného, controling plnenia plánu spoločnosti
 • vedenie ekonomicko-finančného a personálneho útvaru.
 • spracovávanie výkazov pre vedenie spoločnosti, banky, tvorba daňovej, poistnej a štatistickej dokumentácie a výkazov
 • príprava finančných plánov spoločnosti, nákladových kalkulácií investičných projektov, spracovanie finančno - ekonomických posúdení vykonateľnosti, príprava podkladov pre financujúce banky
 • kontrola dodržiavania nákladov v realizácií projektov, stanovovanie platobných podmienok a platobných nástrojov pre realizovanie investičných projektov
 • príprava návrhov a riadenie nákupov a investícií v spoločnosti
 • správa nehnuteľného a hnuteľného majetku spoločnosti, riešenie pravidelnej údržby prípadnej rekonštrukcie
 • príprava nájomných zmlúv, kontrola využívania priestorov .

Člen predstavenstva / Riaditeľ pre realizáciu (07/2002 - 12/2003)

 • riadenie realizácie inžiniersko - dodávateľských projektov v energetike
 • zostavenie realizačnej skupiny, výber vhodných pracovníkov na jednotlivé pozície na projekte
 • rozpracovanie a kontrola plnenia časového harmonogramu realizácie. Kontrola kalkulácie a dodržiavanie kalkulačných podkladov
 • rozdelenie plnení medzi jednotlivých dodávateľov, stanovenie zmluvných, platobných, kontrolných a odovzdávacích podmienok pre subdodávateľov
 • priamy styk s investormi realizovaných investičných projektov, vedenie jednaní, riadenie zmenových konaní, vedenie záručného a pozáručného servisu

Člen predstavenstva / Technický riaditeľ (01/1998 - 06/2002)

 • riadenie technických útvarov spoločnosti, zaoberajúcej sa vypracovávaním projektovej dokumentácie a inej technickej dokumentácie energetických celkov

Projektant- vývojový pracovník (07/1992 - 12/1997)

 • spracovávanie projekčnej dokumentácie v rozsahu technológie, SKR a elektro pre energetické zariadenia, teplárne a spaľovne odpadu

Vzdelanie / Education
1980 - 1985

Strojnícka fakulta

Prístrojová, regulačná, automatizačná technika
2018

Kurz: Školenie interných audítorov ISO 9000, ISO 14 000, ISO 18 000