Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Facility Manager

cvmango ID: 5548

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
09/2019 - trvá

Tím líder pre správu budov a prevádzku

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

 • správa budov a koordinácia aktivít v oblasti nevýrobnej sféry
 • plánovanie údržby, riadenie a koordinácia údržby objektov , zariadení a systémov nevýrobnej sféry , technických zariadení budov, VTZ, a iných zariadení a celkov
 • riadenie dodávateľov, objednávanie služieb, nákup nábytku , DHIM a inej techniky
 • riadenie servisu, údržby, nákupu inej techniky a vybavenia, jednanie s dodávateľmi
 • koordinácia projektov a investícií nevýrobnej sféry, spolupráca na projektoch výroby
 • zodpovednosť za plnenie legislatívnych požiadaviek BOZP a PO
 • zodpovednosť za upratovanie vnútorných a vonkajších priestorov
 • príležitostné preklady dokumentácie oddelenia z AJ do SJ a naopak
 • účasť na auditoch (dodávateľských, odberateľských, štátnych orgánov)

09/2018 - 08/2019

Manažér logistiky servisu a skladu náhradných dielov

Zameranie spoločnosti: Predaj poľnohospodárskej techniky a strojov

 • riadenie a koordinácia toku náhradných dielov a servisných aktivít pridelenej značky
 • nákup a predaj náhradných dielov, plánovanie a organizácia opráv zákazníckych strojov
 • komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi, vyhľadávanie nových dodávateľov
 • objednávanie, evidencia cenových ponúk a faktúr, vedenie príslušnej dokumentácie
 • správa objektu skladu, zodpovednosť za revízie objektu a jeho technického vybavenia
 • zodpovednosť za BOZP a PO v objekte, spoluúčasť na kontrolách a auditoch

05/2017 - 05/2018

Koordinátor prevádzky

Zameranie spoločnosti: Zdravotníctvo

 • koordinácia aktivít na úseku Technicko-hospodárskych činností (THČ), vedenie tímu 17 zamestnancom
 • riadenie údržby , servisných a iných aktivít týkajúcich sa budov, technických a energetických zariadení budov a celkov pod správou THČ
 • koordinácia servisu, údržby, nákupu inej techniky a vybavenia, jednanie s dodávateľmi
 • prevádzka skladu, nákup materiálu na sklad, objednávanie/fakturácia
 • koordinácia projektov a investícií , upratovania interiéru a exteriéru, prenájmu priestorov
 • zodpovednosť za plnenie legislatívnych požiadaviek BOZP a požiarnej ochrany

05/2014 - 04/2017

Nákupca / Administratívny pracovník

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných textilných výrobkov okrem odevov

 • nákup materiálu, služieb, náhradných dielov, strojov a zariadení
 • komunikácia s dodávateľmi, vyjednávanie, vyhľadávanie nových dodávateľov, výberové konania, materiálové plánovanie, objednávanie, fakturácia a štatistické výkazy
 • správa nevýrobnej sféry, koordinácia služieb BOZP a PO, koordinácia projektov

05/2005 - 04/2014

Utilities Maintenance Technician

Zameranie spoločnosti: Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné výrobky

 • plánovanie údržby, riadenie a koordinácia údržby objektov , zariadení a syst. nevýrobnej sféry
 • riadenia upratovania vnútorných a vonkajších priestorov
 • riadenie projektov nevýrobnej sféry, tendrovanie
 • spolupráca na projektoch výrobnej sféry, projektoch BOZP a PO
 • koordinácia správy DHIM - nábytku, riadenie správy centrálnych šatní
 • starostlivosť o kamerový monitorovací systém , vstupný a dochádzkový systém
 • tlmočenie, preklady dokumentácie oddelenia z AJ do SJ a naopak
 • účasť na auditoch (dodávateľských, odberateľských, štátnych orgánov)

Vzdelanie / Education
1997 - 1999

Stredná priemyselná škola hutnícka

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v odboroch priemyslu
1992 - 1997

Stredná priemyselná škola stavebná

Technické a informatické služby v stavebníctve, ekonomika
2016

Kurz: Profesionálny nákupca

2010 - 2011

Kurz: Efektívny manažér

2003 - 2004

Kurz: Anglický jazyk