Finančný analytik / Obchodný analytik

cvmango ID: 5142

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2019 - trvá

Finance and business analyst

Zameranie spoločnosti: Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

 • komplexné plánovanie finančných výsledkov, predpovedanie GP, zľavy, výdavky, náklady na distribúciu
 • úzka spolupráca s tímom supply chain pri plánovaní dopytu
 • príprava finančných správ, identifikácia a zlepšenie riadenia procesov, zvýšenie produktivity prostredníctvom automatizácie reportingu
 • vedie databázy
 • analýza minulých výsledkov, KPIs a poskytovanie odporúčaní na zlepšenie
 • analyzovať účinnosť zrealizovaných promo aktivít a navrhovať optimalizácie
 • prieskum trhu, získavanie údajov, business intelligence týkajúce sa stanovovania cien na trhu, sledovanie aktivít konkurencie

2007 - 2019

Business Specialist

Zameranie spoločnosti: Výroba piva

 • príprava analýz, pravidelných správ, prezentácií, ad hoc reporting pre vedenie spoločnosti a potreby ostatných oddelení
 • sledovanie kľúčových ukazovateľov, vývoj cien na trhu a aktivít konkurencie
 • správa databázy v systéme SAP
 • hodnotenie efektivity predaja
 • koordinovať a finalizovať plánovací proces EP v rámci oddelení salesu/ kanál/ OZ
 • zodpovednosť za správnosť nákupných cien, výpočet predajných cien
 • analýza navrhnutých zliav pre zákazníkov zo strany salesu
 • kontrola záväzkov vyplývajúcich z obchodných podmienok, ich správneho rozúčtovania, plánovanie bonusov
 • kontrola a poradenská činnosť HGSS (externé účtovné oddelenie) pri riešení neštandardných problémov, kontrola platobnej disciplíny HSD
 • v súlade so zmluvnými dohodami pripravovať pravidelné správy pre dodávateľov, analýzy dát na mieru podľa požiadaviek dodávateľov
 • riadenie a rozhodovanie o materiálových tokoch a skladových zásobách s cieľom optimalizácie zásob
 • analýza, návrhy a realizácie centrálnych predzásob s cieľom zvyšovania profitability jednotlivých distribučných stredísk pri nákupe externého portfólia
 • nákup tovaru na centrálny sklad
 • koordinácia zmluvného, technického a finančného krytia externých obchodných zástupcov, analýza ich výsledkov predaja
 • participácia na projektoch

2015 - 2016

Sales Controller

Zameranie spoločnosti: Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel

 • pripravovať finančné analýzy a kalkulácie s cieľom zhodnocovať situáciu podľa požiadaviek
 • analyzovať pravidelné reporty v súlade s požadovanými štandardami a v stanovených termínoch
 • spolupráca s dealermi, kontrola finančných podkladov od dealerov, príprava podkladov k vyplácaniu bonusov v súlade s kvartálnymi podmienkami predaja

1999 - 2006

Warehouse manager

Zameranie spoločnosti: Nešpecializovaný veľkoobchod

 • riadenie veľkoobchodnej prevádzky
 • vedenie tímu podriadených zamestnancov k dosahovaniu stanovených cieľov
 • jednanie s dodávateľmi, zodpovednosť za uzatváranie dodávateľských zmlúv a ich plnenie
 • manažment zásob
 • komplexná starostlivosť o zákazníkov
 • zodpovednosť za kvalitu a reklamácie
 • riešenie financovania
 • výber sortimentu
 • nákup tovaru a logistika
 • reporting

Vzdelanie / Education
2003 - 2008

Obchodná fakulta

Medzinárodný obchod
1994 - 1999

Obchodná akadémia

Bankovníctvo

Kurz: PRINCE2® Foundation

Kurz: Ako asertívne povedať NIE

Kurz: Microsoft Excel

Kurz: Time Management