Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Finančný manažér / Kontroling

cvmango ID: 5650

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
01/2020 - trvá

Controller

Zameranie spoločnosti: Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti

 • finančný a procesný controlling skupiny

06/2019 - 12/2019

Vedúci ekonomického oddelenia

Zameranie spoločnosti: Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.

 • účtovníctvo
 • mzdové účtovníctvo
 • controlling
 • financie
 • skladové hospodárstvo

05/2016 - 02/2019

Senior controller

Zameranie spoločnosti: Výroba zbraní a munície

 • zodpovednosť za riadenie controllingového útvaru
 • vyhodnocuje plnenie rozpočtov voči podnikateľskému plánu
 • zabezpečuje previazanosť čiastkových plánov pre potreby ekonomického modelu podnikateľského plánu
 • mesačné spracovanie a zaslanie výsledkov a forecastu pre vedenie spoločnosti a skupiny
 • spracováva a predkladá rentabilitu výrobkov vo väzbe na realizačné ceny a ich porovnanie voči krycím listom obchodných prípadov
 • riadi tvorbu ekonomických modelov podnikateľského a strategického plánu
 • zodpovedá za sledovanie nákladovosti jednotlivých stredísk vo väzbe na splnenie podnikateľského plánu
 • vyhodnocuje ukazovatele hmotnej stimulácie
 • riadi a metodicky usmerňuje cenotvorbu v spoločnosti, zodpovedá za výpočet nákladových sadzieb pre ocenenie produkcie v zmysle zavedenej kalkulačnej schémy
 • implementácia IS Microsoft Dynamics NAV
 • metodické riadenie a implementácia plánovania výroby
 • implementácia kľúčových indikátorov vývoja (KPI) pre oblasti obchodu, výroby, ekonomiky, investičného riadenia, HR, kvality...

11/2005 - 01/2016

Riaditeľ úseku Financie / Riaditeľ úseku Financie a logistika / Vedúci oddelenia Controlling

Zameranie spoločnosti: Automotive

Riaditeľ úseku Financie (09/2014 - 01/2016)

 • zabezpečuje stanovenie strategických cieľov a prostriedkov ich dosiahnutia za úsek financií, controllingu, nákupu a logistiky
 • zabezpečuje organizáciu práce, určovanie cieľov podriadených útvarov
 • zodpovedá za koordináciu činností vedených útvarov s ostatnými útvarmi
 • vykonáva hodnotenie riadených útvarov
 • predkladá plnenie stanovených ukazovateľov v zmysle platného podnikateľského plánu
 • navrhuje a predkladá zmeny v číselníku hospodárskych a nákladových stredísk
 • zodpovedá za naplnenie ukazovateľov v zmysle podnikateľského plánu za zverený úsek
 • zodpovedá za realizáciu úloh vyplývajúcich z uznesení riadiacich orgánov a. s. a riaditeľa spoločnosti
 • zodpovedá za realizáciu úloh vyplývajúcich z jednotlivých projektov
 • zodpovedá za reporting spoločnosti pre predstavenstvo a manažment spoločnosti
 • navrhuje opatrenia pri zistení významných odchýlok skutočnosti od plánu
 • spolupracuje pri stanovovaní costsaving programov a zodpovedá za ich vyhodnocovanie
 • riadi tvorbu ekonomických modelov podnikateľského a strategického plánu
 • zodpovedá za finančnú politiku spoločnosti, za stav a vývoj cash-flow, reporting finančnej situácie

Riaditeľ úseku Financie a logistika (06/2013 - 08/2014)

 • zabezpečuje stanovenie strategických cieľov a prostriedkov ich dosiahnutia za úsek financií, controllingu a logistiky (plánovanie výroby, nákup a skladové hospodárstvo, interná aj externá logistika, kooperácie)
 • zabezpečuje organizáciu práce, určovanie cieľov podriadených útvarov
 • zodpovedá za koordináciu činností vedených útvarov s ostatnými útvarmi
 • vykonáva hodnotenie riadených útvarov
 • predkladá plnenie stanovených ukazovateľov v zmysle platného podnikateľského plánu
 • v spolupráci s HR navrhuje systém hmotnej zainteresovanosti zamestnancov a zodpovedá pri kolektívnom vyjednávaní s odborovou organizáciou za mzdovú oblasť, vypracováva návrh mzdovej časti Kolektívnej zmluvy
 • navrhuje a predkladá zmeny v číselníku hospodárskych a nákladových stredísk
 • zodpovedá za naplnenie ukazovateľov v zmysle podnikateľského plánu za zverený úsek
 • zodpovedá za riadenie a organizáciu nákupných činností a logistiky v zmysle potrieb vyplývajúcich z prevádzkových požiadaviek jednotlivých úsekov spoločnosti
 • zodpovedá za realizáciu úloh vyplývajúcich z uznesení riadiacich orgánov a. s. a riaditeľa spoločnosti
 • zodpovedá za realizáciu úloh vyplývajúcich z jednotlivých projektov
 • zodpovedá za reporting spoločnosti pre predstavenstvo a manažment spoločnosti
 • navrhuje opatrenia pri zistení významných odchýlok skutočnosti od plánu
 • spolupracuje pri stanovovaní costsaving programov a zodpovedá za ich vyhodnocovanie
 • riadi tvorbu ekonomických modelov podnikateľského a strategického plánu
 • zodpovedá za finančnú politiku spoločnosti, za stav a vývoj cash-flow, reporting finančnej situácie

Vedúci oddelenia Controlling (11/2005 - 05/2013)

 • vyhodnocuje plnenie rozpočtov voči podnikateľskému plánu
 • vyhodnocuje a predkladá predstavenstvu spoločnosti stav financovania viacnákladov z titulu zmien od zákazníka
 • zabezpečuje previazanosť čiastkových plánov pre potreby ekonomického modelu podnikateľského plánu
 • mesačné spracovanie a zaslanie výsledkov a forecastu na centrálny útvar Controllingu
 • spracováva a predkladá rentabilitu výrobkov vo väzbe na realizačné ceny a ich porovnanie voči dopytovým kalkuláciam.
 • riadi tvorbu ekonomických modelov podnikateľského a strategického plánu
 • zodpovedá za komplexný personálny controlling (vrátane systému odmeňovania a mzdovej politiky)
 • zodpovedá za sledovanie nákladovosti jednotlivých stredísk vo väzbe na splnenie podnikateľského plánu a s previazaním na variabilnú časť motivácie zamestnancov

Vzdelanie / Education
1996 - 2001

Fakulta hospodárskej informatiky

Účtovníctvo a audítorstvo
1992 - 1996

Obchodná akadémia