HR Business Partner / HR Generalist / HR Špecialista

cvmango ID: 5010

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
01/2018 - trvá

HR Administratívny pracovník výroby / Office Manager / Špecialista vzdelávania a komunikácie

Zameranie spoločnosti: Prevádzka mliekární a výroba syrov

HR Administratívny pracovník výroby (01/2018 - 04/2018)

 • spracovanie a odsúhlasenie dochádzky pracovníkov výrobných prevádzok (8 zmenových majstrov, cca 300 pracovníkov - interných a externých)
 • zabezpečovanie potrebných úkonov pri nástupe, preradení a ukončení pracovného pomeru
 • tvorba štatistík, reportov a mesačných uzávierok
 • zabezpečovanie, spracovanie a kontrola všetkých nevýrobných objednávok

Office Manager (05/2018 - 08/2018)

 • vystavenie vstupných preukazov pre zamestnancov externých firiem
 • evidencia žiadostí o prijate do zamestnania
 • komunikácia s personálnymi agentúrami/ÚPSVaR
 • zabezpečenie absolventskej praxe pre jednotlivé oddelenia
 • spracovanie podkladov na vykonanie zrážky/zdanenia zo mzdy/spracovanie dochádzky
 • dokumentácia a vyúčtovanie služobných áut a mobilných telefónov
 • zastrešenie agendy ochrany osobných údajov v zmysle platnej legislatívy a GDPR
 • vypracovanie úloh zadaných Factory HR Managerom práca v systéme RON, Softip

Špecialista vzdelávania a komunikácie (09/2018 - trvá)

 • metodické a organizačné zabezpečenie adaptačného procesu novonastúpených zamestnancov, vrátane jeho vyhodnocovania
 • rozvoj kompetencií a zručností zamestnancov
 • realizácia interných a externých školení v zmysle ročného plánu vzdelávania a požiadaviek manažérov
 • prieskum trhu, vedenie rokovaní s dodávateľmi vzdelávacích aktivít
 • sledovanie čerpania nákladov na vzdelávanie a tvorba HR reportov za oblasť vzdelávania v členení podľa stredísk, obdobia a aktivít, nahrávanie údajov do systému BeSOFT a SOFTIP
 • zavádzanie systému na riadenie zručností EMMA pre operátorov, implementácia LMS systému na SK
 • zastrešenie agendy ochrany osobných údajov v zmysle platnej legislatívy a nariadenia GDPR
 • agenda duálneho vzdelávania - 2 študijné odbory na 2 stredných školách, ako aj spolupráca so školami pri iných projektoch (prezentácia spoločnosti,veľtrhy, súťaže)
 • transformácia oznamov/správ skupiny do lokálneho prostredia, ako aj zabezpečovanie PR aktivít spoločnosti v regióne

12/2014 - 02/2017

Majiteľ

Zameranie spoločnosti: Služby pohostinstiev

 • založenie a prevádzka vlastného podniku
 • zodpovednosť za náborový proces, adaptačný proces, zaškolenie a rozvoj pracovníkov, skladové hospodárstvo, marketing a celkový chod prevádzky
 • riadenie 8 zamestnancov - prihlasovanie/odhlasovanie zamestnancov v systéme Soc. poisťovne/zdrav. poisťovní
 • tvorba mesačných výkazov, tvorba výplatných pások, daň. výkazov
 • komunikácia s úradmi, obchodnými partnermi a zákazníkmi
 • príprava a realizácia marketingových plánov/eventov

10/2013 / 02/2015

Koordinátor sociálnych sietí

Zameranie spoločnosti: Činnosti mládežníckych organizácií

 • vytváranie denného kontentu na FB (grafika, copywriting)
 • vytváranie kampaní za účelom podpori predaja a využívania kariet
 • prinášanie noviniek a inovácií zo sveta
 • prinášanie strategických riešení, ktoré podporia predaj
 • vyhodnocovanie kampaní a ich optimalizácia
 • zákaznícka podpora

Vzdelanie / Education
2016 - 2019

Právo / Rigorózne štúdium
2011 - 2016

Právnická Fakulta

Právo