Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

IT Tester

cvmango ID: 5762

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
09/2019 - 11/2019

QA / web application tester

Zameranie spoločnosti: Počítačové programovanie

 • stanovenie a dodržiavanie postupov a noriem testovania
 • vyhodnocovanie požiadaviek zákazníkov a zabezpečenie ich splnenie
 • analyzovanie riešenia pre testovanú funkciu alebo opravu chyby
 • vytváranie testovacích prípadov na základe požiadaviek a user stories
 • vykonávanie testov v najpopulárnejších prehliadačoch (Chrome, Safari a Explorer)
 • identifikovanie a oznámenie chýb vývojárom a ostatným členom tímu
 • poskytnutie krokov reprodukcie identifikovaných defektov
 • sledovanie najnovších trendov testovania, nástrojov a prístupov

06/2019 - 08/2019

Manuálny tester

Zameranie spoločnosti: Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi

 • manuálne testovanie softvéru
 • testovanie webovej aplikácie
 • testovanie AMS aplikácie na správu investičného portfólia
 • vytváranie testovacích dát
 • spolupráca s IT oddelením pri vývoji softvéru

04/2019 - 06/2019

Testing Specialist

Zameranie spoločnosti: Počítačové programovanie

 • manuálne testovanie
 • príprava testovacích dát, vykonávanie testov
 • príprava reportov z testovania, identifikácia defektov, riešenie defektov s programátormi
 • pokročilá práca s databázou - Oracle, SQL
 • defect management v JIRA

03/2019 - 04/2019

Tester pre manuálne testovanie

Zameranie spoločnosti: Počítačové programovanie

 • tvorba testovacích scenárov
 • implementácia, vykonávanie a zaznamenávanie testov
 • nastavovanie testovacieho prostredia
 • príprava a získavanie testovacích dát
 • komunikácia s vývojovým tímom
 • reportovanie bugov a chýb
 • sledovanie a spracovávanie defektov a incidentov
 • vyhodnocovanie a dokumentovanie výsledkov testov

01/2019 - 02/2019

Tester Junior

Zameranie spoločnosti: Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov

 • návrh a príprava testovacích scenárov a testovacích požiadaviek IT riešení.
 • výkon testovania v celom životnom cykle projektu, ktoré zahrňuje požadované typy testov aplikačných funkcií, vrátane testovania backendových funkcií a funkcií integrácie
 • návrh a príprava testovacích scenárov a testovacích dát a výkon testovania pri poskytovaní podpory pre SW aplikácie
 • asistencia pri akceptačných testoch a pilotných prevádzkach systémov
 • tvorba testovacích reportov, reportovanie chyb a návrhov na zlepšenie testovaných aplikácií a návrhov vylepšenia testovania
 • spolupráca a súčinnosť s projektovými manažérmi a projektovými tímami a ostatnými zložkami podieľajúcimi sa na riešení projektu
 • tvorba a aktualizácia testovacej dokumentácie
 • tvorba a aktualizácia používateľskej dokumentácie k SW aplikáciám
 • vytváranie a aktualizácia požadovaných evidencií
 • samostatný a aktívny výkon testovacích činnosti na projektoch, priama komunikácia na interného a externého zákazníka
 • sledovanie trendov v oblasti testovania a zvyšovanie svojich odborných vedomosti a znalosti, osobný profesionálny rozvoj, aktívna spolupráca na výmene odborných skúsenosti a znalostí v rámci divízie a celej firmy
 • participácia na projektoch externého outsourcingu u zákazníkov
 • plnenie ďalších úloh podľa pokynov nadriadeného pracovníka

03/2016 - 03/2018

Projektový špecialista / Tester

Zameranie spoločnosti: Ostatné peňažné sprostredkovanie

 • účasť na projekte MACH - zlučovanie Core Banking System na SK a CZ
 • spolupráca pri vytváraní test case
 • testovanie nových a existujúcich funkcionalít na všetkých typoch úverov (Spotrebné, Investičné, Hypotekárne)
 • vyhodnocovanie výsledkov testov
 • analýza, dokumentácia a reporting defektov
 • komunikácia s vývojovým tímom a tímom business analytikov
 • retestovanie opravených defektov
 • regresné testovanie po implementácii nových funkcií do produkčného prostredia

Vzdelanie / Education
2009 - 2014

Fakulta managementu UK

Externé štúdium: manažment
2006 - 2008

Národohospodárska fakulta

Financie, bankovníctvo a investovanie
2004 - 2005

Fakulta hospodárskej informatiky

Účtovníctvo
2000 - 2004

Obchodná akadémia

2008 - 2009

Anglický jazyk

Osvedčenie o ukončení jazykového stupňa C1