Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Majster výroby / Vedúci výroby

cvmango ID: 5488

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
06/2007 - 08/2019

Vedúci výroby / Majster

Zameranie spoločnosti: Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia

 • zabezpečuje chod formovne
 • kontroluje dochádzku a využívanie pracovného času
 • operatívne rieši vzniknuté problémy v procese výroby
 • zabezpečuje odlievanie tavieb a vystavuje evidenciu odliatych foriem (denný výkaz výroby odliatkov)
 • zabezpečuje vyklepávanie vychladnutých foriem a odloženie odliatkov na čistiareň
 • odliatky ukladá na miesta určené podľa položiek (miesto určí čistiareň)
 • zodpovedný za odovzdávanie kompletných sérií odliatych odliatkov na čistiareň
 • pravidelne vypisuje odvádzací výkaz odliatkov formovňa - čistiareň
 • kontroluje udržiavanie poriadku na dielni
 • dohliada na dodržiavanie technologickej disciplíny pri formovaní a dokončovaní foriem a zodpovedá za ich konečnú kvalitu, a to používanie kvalitného (nepoškodeného) modelového zariadenia na formovanie
 • dodržiavanie predpísaného značenia odliatkov, prilievanie, resp.odlievanie skúšok podľa podkladov, používanie predpísaných formovacích zmesí na formy a jadrá, kontrolu manipulačnej pevnosti foriem, aplikáciu náterov na formy a jadrá podľa predpisu, liatie foriem, dodržiavanie predpísaných teplôt liatia, správna aplikácia zásypov na hladinu náliatkov, dodržiavanie predpísanej výšky liatia náliatkov
 • vypĺňa hlavné údaje k výrobe do kontrolných RKV
 • zodpovedá za podklady k nahlasovaniu výroby do MFG PRO
 • zúčastňuje sa školení a inej formy zvyšovania kvalifikácie organizovanej zamestnávateľom
 • dodržiava Pracovný, Organizačný poriadok platný pre spoločnosť a ostatné platné predpisy

09/2005 - 05/2007

Skladník

Zameranie spoločnosti: Veľkosklad

 • vyskladňovanie materiálu z veľkoskladu

Vzdelanie / Education
1990 - 1993

Stredné odborné učilište strojárske

Mechanik opravár strojov a zariadení
.

Osvedčenie: Žeriavnicky preukaz A1 , A2

.

Osvedčenie: Obsluha pieskovacieho zariadenia (velebrator)

.

Osvedčenie: Obsluha pieskovacieho zariadenia (ručná komora)

.

Osvedčenie: Obsluha pieskovacieho zariadenia TKM10

.

Osvedčenie: Obsluha kotúčovej píli WAGNER

.

Osvedčenie: Obsluha pásovej píli FRIGGI a BTM