Projektový manažér

cvmango ID: 5109

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
12/2019 - trvá

Konzultant

 • prieskum trhu - likvidácia, zhodnocovanie vybraných druhov nebezpečných odpadov /Poľsko, Maďarsko/

12/2019 - trvá

Konzultant

 • prieskum trhu
 • likvidácia, zhodnocovanie vybraných druhov nebezpečných odpadov /Poľsko, Maďarsko/

12/2019 - trvá

Konzultant

Zameranie spoločnosti: Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.

 • prieskum trhu
 • likvidácia, zhodnocovanie vybraných druhov nebezpečných odpadov /Poľsko, Maďarsko/

03/2010 - 06/2019

Špecialista správy projektu / Technik správy projektu / Vedúci skupiny TR pre koncepciu rozvoja / Vedúci skupiny technickej podpory

Zameranie spoločnosti: Výroba elektriny

Vedúci skupiny technickej podpory (11/2007 - 12/2008) Vedúci skupiny TR pre koncepciu rozvoja Technik správy projektu01/2009 - 03/2010

 • predinvestičná príprava stavieb
 • zadania požiadaviek na investovanie
 • príprava koncepcie rozvoja, certifikácia vedľajších produktov z výroby elektriny a tepla
 • práce v tíme Design To Cost – využitie vedľajších produ

Špecialista správy projektu (03/2010 – 06/2019)

 • činnosti v teame Quasar – časť neustále zlepšovanie
 • evidencia návrhov na zlepšenie
 • koordinácia workshopov
 • správa databázy návrhov, reporty
 • príprava investičných projektov
 • návrhy zmien

08/1991 - 06/2019

Špecialista správy projektu

Špecialista správy projektu (03/2010 - 06/2019)

 • činnosti v teame Quasar
 • časť neustále zlepšovanie
 • evidencia návrhov na zlepšenie, koordinácia workshopov, správa databázy návrhov, reporty
 • príprava investičných projektov
 • návrhy zmien
 • požiadavky na investovanie

Technické špecifikácie, práca v koordinačných tímoch Investičných projektov - r. 2013 - 2015, Investičný projekt „Investičný podiel – GO blokov č. 1, 2 ENO B časť odsírenie“ - r. 2018, „Oprava práškových horákov a výmena rotametrov blokov 1, 2 ENO B“ - r. 2018 - 2019, projektový inžinier pre investičný projekt „Zvýšenie kapacity definitívneho odkaliska popolovín z ENO do r. 2023“. – spracovanie Zámeru projektu, Technickej špecifikácie

TECHNIK SPRÁVY PROJEKTU PROJEKTU KLASIKA, 01/2009 - 03/2010 VEDÚCI SKUPINY TR PRE KONCEPCIU ROZVOJA VEDÚCI SKUPINY TECHNICKEJ PODPORY, 11/2007 - 12/2008 - Predinvestičná príprava stavieb , zadania požiadaviek na investovanie, príprava koncepcie rozvoja, certifikácia vedľajších produktov z výroby elektriny a tepla - Práce v tíme Design To Cost – využitie vedľajších produktov z výroby elektriny a tepla - komerčné využitie - Obsluha redukčnej stanice

Technik TR pre koncepciu rozvoja ( 03/1998 - 11/2007)

 • príprava koncepcie rozvoja
 • zadania požiadaviek na investovanie
 • certifikácia vedľajších produktov z výroby elektriny a tepla (popol, škvára)

Samostatný odborný technický prac. stroj. častí (01/1995 - 03/1998)

Technike strojnej časti (07/1993 - 01/1995)

 • predinvestičná príprava Investičných projektov – strojná časť

Asistent pre zmenové riadenie blok, prevádzok (06/1992 - 07/1993)

 • koordinácia zmenových pracovníkov - obslúh kotolne, strojovne a prevádzky zariadení blokov č. 1, 2, 3, 4 ENO B

Robotník (08/1991 - 09/1991)

Vzdelanie / Education
1986 - 1991

Materiálovo technologická fakulta

Výrobné systémy