Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Projektový manažér

cvmango ID: 5802

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
01/2003 - 06/2018

Hlavný štátny radca / Špecialista krízového manažmentu / Náčelník logistiky / Náčelník laboratória / Veliteľ roty

Zameranie spoločnosti: Obrana

Hlavný štátny radca (01/2016 - 06/2018)

 • spracovávanie koncepcie v oblasti podpory obranných systémov a dohliadanie na ich realizáciu
 • príprava podkladov pre strategické, koncepčné a hodnotiace dokumenty v oblasti bezpečnosti a obrany štátu
 • analýza a hodnotenie požiadaviek na projekty vyzbrojovania, vypracúvanie analýz, štúdií, posudkov a expertíz súvisiacich s materiálovým riešením rozvoja spôsobilostí ozbrojených síl SR
 • dohliadanie na realizáciu rozvoja techniky a materiálu
 • vypracovanie zadaní projektov vyzbrojovania
 • spolupráca pri riešení medzinárodných a medzirezortných projektov vyzbrojovania
 • riadenie projektov realizovaných v pôsobnosti sekcie modernizácie a infraštruktúry
 • plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných programov a projektov
 • spolupráca s orgánmi, agentúrami a organizáciami NATO a EÚ pri realizácii projektov
 • príprava podkladov pre tvorbu plánov vyzbrojovania
 • monitorovanie dodávky techniky a materiálu vrátane následného dohľadu nad ich zavedením a používaním v ozbrojených silách SR
 • vypracovávanie odhadu a analýz nákladov na životný cyklus vojenského a významného nevojenského materiálu

Špecialista krízového manažmentu (04/2015 - 12/2015)

 • výkon systémových činností spojených s komplexným zabezpečovaním agend v oblasti bezpečnostného systému štátu, s plánovaním a riadením operácií domáceho a medzinárodného krízového manažmentu, vyžadujúcich schopnosť analýzy mimoriadnych situácií, nápaditosť, iniciatívu a syntetické myslenie.

Náčelník logistiky (03/2014 - 05/2015)

 • komplexné riadenie medzinárodného kolektívu 35 osôb a koordinácia odborných činností vo všetkých úsekoch logistiky vojenského organizačného celku 200 osôb v náročných podmienkach zahraničnej misie
 • vysoké nároky na tvorivé a komunikačné schopnosti najmä v súvislosti s komplexných zabezpečením potrieb pre jednotku (výstroj, výzbroj, catering, technické a materiálové zabezpečenie, ubytovanie, striedanie personálu...), komunikácia s velením misie, vedením rezortu obrany v SR, štátnym zastupiteľstvom na Cypre ako aj so zastupiteľskými úradmi ďalších štátov. Metodické vedenie a rozvoj osobnostných a odborných kvalít podriadených

Špecialista krízového manažmentu (10/2010 - 03/2014)

Náčelník logistiky (09/2009 - 09/2010)

Náčelník mobilného identifikačného laboratória (07/2007 - 09/2009)

 • komplexné riadenie a koordinácia laboratórií
 • odborné špecializované činnosti pri analýze a identifikácií vzoriek
 • spracovávanie hlásení o radiačnej, chemickej a biologickej situácií
 • kontrolná analýza účinnosti dekontaminácie osôb, prostredia, materiálov a techniky
 • riadenie kolektívu 45 osôb, komunikácia s velením, organizácia a zabezpečenie podpory, zberu dát pre rozhodovací proces nadriadeného

Veliteľ roty radiačnej chemickej a biologickej obrany (01/2003 - 06/2009)

 • komplexné velenie, riadenie a koordinácia vojenskej jednotky

Vzdelanie / Education
1999 - 2004

Radiačná, chemická a biologická ochrana

Inžinier manažmentu vojenských systémov
1982 - 1986

Stredná priemyselná škola stavebná

Pozemné staviteľstvo