Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Vedúci údržby / Správca budov

cvmango ID: 5360

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
02/2020 - trvá

Vedúci HSÚ

Zameranie spoločnosti: Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

  • Geograf.ústav, Matem. ústav, hospodárska správa, ekon. zabezpečenie, správca budov, technické zabezpečenie budov

05 /2019 – 01/2020

Zástupca vedúceho prevádzky / Technik / Správca budov

Zameranie spoločnosti: Terciárne vzdelávanie

  • technické zabezpečenie budov a fakúlt školy, podriadení - údržbári, kotolňa, upratovačky (cca 35 ľudí), VTZ, EPS, EE, VO

01/2019 - 05/2019

Facility manažér

Zameranie spoločnosti: Výstavba obytných budov

  • v správe bytové domy, výrobné strediská, prevádzky, nájmy, energie, zmluvy, kontrola , komunikácia so zákazníkmi, schôdze
    • na starosti chod údržby, upratovačky, vrátnici, 3 kotolne na ZP, vykurovanie, osvetlenie, drobné nákupy, kumulovaná funkcia- práca energetika, vodohospodára, vedúci údržby- PO, OpaOS , VTZ, TZB

05/2017 – 01/2019

Technický manažér

Zameranie spoločnosti: Prevádzka mliekarní a výroba syrov

  • zabezpečenie chodu techn.podpory výroby závodu -výroba ľadovej vody, pary, tepla, chod chladenia, kotolne, vykurovanie, upratovanie, údržba, nádvorní, správa areálu ,práca energetika, kontrola spotrieb energií - všetky strediská, rozpis a fakturácia médií, práca vodohospodára

01/2017 - 05/2017

Vedúci technického úseku

Zameranie spoločnosti: Súkromné zdravotnícke zariadenie

09/2015 - 09/2016

Vedúci oddelenia technicko - prevádzkových činností

Zameranie spoločnosti: Orgán štátnej správy

  • optimalizácia spotrieb energií budovy parlamentu, hradu a hist. budovy na
  • vetranie, osvetlenie, tepelná pohoda, kuchyňa, jedáleň, oddelenie reprografických služieb,oddelenie údržby, upratovačky, nádvorných pracovníkov, zákazky verejného obstarávania pre bežný chod zariadenia, ozvučenie, hradu, životné prostredie- odvoz smetí, akcie

9/2014 - 2015

Technik

Zameranie spoločnosti: Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

  • prevádzka a monitoring DC , energetické zabezpečenie prevádzky a podpornej technológie, UPS, klím, technická prevádzka centrálnych serverov, technická prevádzka externých počítačov, monitoring siete, diagnostika a údržba siete, helpdesk a hotline

07/2011- 05/2014

Senior manažér riadenia technologických nákladov

Zameranie spoločnosti: Činnosti drôtových telekomunikácií

  • správa budovTKB (cca 120), majetku + všetky odbery energií,celá SR,podľa krajov + BA : len elektro, plyn, teplo, voda, revízie,VTZ + nehnuteľností (klas.A,B,C).Kontrola a vyhodnocovanie správnosti nájomných zmlúv(aktualizácie, podklady, rozučtovanie, práca v Chastii), fakturácie spotreby médií a EE a nastavovanie savingových opatrení v oblasti správy a prenájmu telekom.budov a priestorov, zmlúv, podpornej technológie (UPS, chladenie, klimatizácia, freecooling, osvetlenie, vykurovanie, vetranie, MG, EZS, ASHZ). Spolupráca s outsourcing. firmami a dispečingom v oblasti zabezpečenia nepretržitej telekomun. prevádzky, práca s bugdetom elektro CAPEX- OPEX, SAP, nastavovanie optimalizácie spotrieb energií a PUE v dát. centrách, účasť na ext. a internom energetickom audite, komunikácia: ZSE,SSE,VSE,MH,URSO, právne oddelenie ST a.s.,ext. a zmluvní dodávatelia

Vzdelanie / Education
2011 - 2013

Elektrotechnika / Učiteľstvo - Magisterské štúdium
1995 - 1998

Fakulta prírodných vied

Bakalárske štúdium
1992 - 1994

Doplnkové pedagogické štúdium
2018

Kurz: Obsluha tlakových nádob VTZ A+B

2017

Kurz: Kuričský preukaz pre kotly IV .triedy- para, palivo- plyn, obsluha VTZ plyn- chladenie, mrazenie-Ai

2013

Kurz: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike podľa § 4 ods.1 písm. c zákona 251/2012 výroba ,preprava ,distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu č.251/2012/41c - 0015

2011

Kurz: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike podľa § 4 ods.4 zákona 657/2004 Z.z č.657/2004/44 - 0349 – aktualizácia 10/ 2016

2011

Kurz: Aktualizačná odborná príprava v zmysle zák. č. 124/2006 §16 ods.4 a vyhl. 508/2009

2010

Kurz: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike - výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny podľa § 4 ods1písm.a zákona 656/2004 Z.z. – č. 656/2004/41a- 0305

2010

Kurz: Kuričský preukaz pre kotly V .trieda - r. vydania 2010 – č.0069/30/10/K-Ba5,aktual.príprava- 2/2016

1997

Kurz: 7 § 23 elektrotechnik na riadenie činnosti a prevádzky vyhl. 74/96 Z.z. , vyhl. MPSVaR 718 / 2002 , vyhl. 508/2009 č. opr. 643/97-V/06,vyhl.MPSVaR č.718/2002 § 23 – aktualizácia r.2017