Vedúci výroby / Hlavný technológ

cvmango ID: 5064

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
1999 - trvá

Hlavný technológ / Hlavný metalurg / Majster formovne / Samostatný technológ

Zameranie spoločnosti: Zlievarne

Hlavný technológ / Hlavný metalurg (2000 - trvá )

 • riadenie tímu prevádzkovej technológie
 • zavádzanie nových výrobkov do procesu výroby.
 • zavádzanie nových technológii do procesu výroby
 • riadenie prípravne formovacích zmesí po stránke technologickej
 • skúšky nových materiálov.
 • výber dodávateľov vstupných surovín
 • v spolupráci s riadením kvality riešenie reklamácii, nápravné opatrenia, 8D reporty a pod.
 • riadenie taviarne po stránke technologickej. Vypracovávanie vsádzkovacích predpisov
 • evidencia a vyhodnocovanie spotrieb strategických surovín
 • plánovanie nákupu surovín.
 • programovanie automatickej formovacej linky

Majster formovne (2000)

 • organizácia pracovníkov na výrobnej zmene
 • spracovanie výrobných dát
 • zodpovednosť za rozpracované výrobky

Samostatný technológ (1999 - 2000)

 • zavádzanie nových výrobkov do procesu výroby na ručnej formovni
 • spracovanie technologických postupov
 • spracovanie normopostupov
 • spolupráca pri zavádzaní nových technológii

Vzdelanie / Education
1993 - 1998

Strojnícka fakulta

Strojárska technológia/Presné liatie
1989 - 1993

Stredná priemyselná škola

Strojárska technológia
2015

Osvedčenie: Interný audítor systému manažérstva kvality

2003

Osvedčenie: interný audítor kvality

2000

Osvedčenie: interný audítor kvality