HR Manažér / HR Business Partner

cvmango ID: 4289

Kandidátka so skúsenosťami s komplexnou HR agendou vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach. V súčastnosti zodpovedá za 130 zamestnancov v 8 lokalitách na Slovensku. Často cestuje s cieľom viesť pohovory a prijímať spätnú väzbu od zamestnancov, tiež podporuje rozvoj zamestnancov a po identifikácií problému v tímovej komunikácii podporuje tímové aktivity. Kandidátka s veľmi dobrými komunikačnými zručnosťami a aktívnou úrovňou anglického jazyka – spolupráca s manažmentom v zahraničí.

Pracovné skúsenosti
06/2016 - trvá

Personalista

Zameranie spoločnosti: Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

 • implementácia HR stratégie na lokálnej úrovni, s prepojením na materskú spoločnosť
 • pokrytie HR procesov na území celého Slovenska
 • výberové konania, nábory nových zamestnancov, odchody zamestnancov, riešenie vzniknutých situácií počas životného cyklu zamestnanca vo firme

01/2015 - 05/2016

HR Manažér

Zameranie spoločnosti: Prieskum trhu a verejnej mienky

 • styčná osoba pre kontakt s materskou spoločnosťou
 • na miestnej úrovni byť prvou kontaktnou osobou pre zamestnancov, poskytovanie poradenstva, podpora manažmentu spoločnosti
 • výberové konania, zastrešenie všetkých HR procesov v rámci spoločnosti

01/2011 - 08/2014

Špecialista pre vzdelávanie / HR Generalist

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

Špecialista pre vzdelávanie (07/2012 - 08/2014)

 • individuálne a celofiremné projekty vzdelávania, plány ich realizácie
 • zastrešenie hodnotiacich systémov, sumarizácia a reportovanie ich výsledkov

HR Generalist (01/2011 - 06/2012)

 • zodpovednosť za povinné vstupné školenia, periodické školenia, školenia pre odbornú spôsobilosť pre prácu, lekárske prehliadky
 • onboarding / offboarding procesy
 • plánovanie a čerpanie prostriedkov zo SF, realizácia eventov

07/2008 - 12/2010

Produktový manažér pre oblasť HR / Odborný redaktor

Zameranie spoločnosti: Vydávanie časopisov a periodík

 • príprava odborných príručiek, časopisov v pracovno-právnej oblasti, pre odbornú verejnosť
 • spolupráca s kvalifikovaným tímom v pracovno-právnej oblasti, účasť na konferenciách

2006 - 08/2008

Asistent ofboard / HR asistent

Zameranie spoločnosti: Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností

 • vedenie personálnej agendy
 • participácia na mzdovej agende, vedenie dochádzky zamestnancov

2006 - 08/2008

Office Manager

Zameranie spoločnosti: Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností

 • koordinácia stretnutí s členmi parlamentu, výborov atď.
 • evidencia firemnej agendy - personálna agenda, vyhotovovanie a úhrady faktúr, príprava mzdových podkladov pre účtovníka
 • vedenie dvojčlenného tímu Research

1997 - 2002

Samostatný mzdový referent

Zameranie spoločnosti: Colný úrad

 • vedenie mzdovej agendy, zodpovednosť za spracovanie miezd a ostatných peňažných nárokov zamestnancov (7 útvarov cca 300 ľudí)

Vzdelanie
2007 - 2011

Pedagogická fakulta

Sociálna práca
1992 - 1996

Gymnázium

02/2011

Kurz: Manažérske zručnosti