Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Odborný radca / Vedúci referent / Verejné obstarávanie

cvmango ID: 5323

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2016 - trvá

Odborný radca

Zameranie spoločnosti: Verejná správa

 • komplexné zabezpečovanie verejného obstarávania -
 • zákazky s nízkou hodnotou civilné v súlade so „Zákonom o verejnom obstarávaní“: bežne a nie bežne dostupné na trhu tovary, služby, stavebné práce a potraviny realizované prostredníctvom EKS, elektronické oslovenie záujemcov (výzva), prieskum trhu - financované z rozpočtu
 • zákazky podlimitné civilné v súlade so „Zákonom o verejnom obstarávaní“: bežne dostupné na trhu tovary a potraviny prostredníctvom EKS - financované z rozpočtu
 • zákazky s nízkou hodnotou civilné v súlade so „Zákonom o verejnom obstarávaní“

2015 - 2016

Vedúci oddelenia

Zameranie spoločnosti: Hypermarket

 • zabezpečovať konkurencieschopnosť a cenové relácie.
 • zavádzať výrobky do predaja a dodržiavať predajný plán
 • zastupovať managera v jeho neprítomnosti
 • podieľať sa na školení zamestnancov, organizovať a kontrolovať prácu zamestnancov, oboznamovať zamestnancov s predpismi a zabezpečiť ich dodržiavanie.
 • plánovať pracovnú dobu pracovnej skupiny a rozdeľovať prácu.
 • zabezpečovať a sledovať, aby bolo oddelenie zásobené výrobkami
 • dodržiavať denný plán kontroly zásob
 • zabezpečovať správnosť označovania tovaru

2015

Vedúci referent nákupu / Colný deklarant

Zameranie spoločnosti: Výrobcu zdravotníckej obuvi a zdravotníckych pomôcok.

 • vyhľadávanie nových materiálov pre výrobu
 • komunikácia a spolupráca s dodávateľmi a colnicou
 • vykonávanie pasívneho zušľachťovacieho styku

2012 - 2015

Referent skladového hospodárstva

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť

 • koordinovanie a spracovanie činností skladového hospodárstva
 • vedenie a spracovávanie skladovej evidencia materiálov, aj mimo kancelárie (na stavbách). Uzatváranie zmlúv
 • vedenie a evidovanie motorových vozidiel (administratívna činnosť).
 • pokladňa
 • komunikácia s príslušnými inštitúciami (sociálna poisťovňa a iné poisťovne, zdravotné poisťovne, daňový úrad)
 • spracovávanie a kontrola priebežných prehľadov stavu zásob materiálov – organizácia skladovej inventarizácie
 • zabezpečovanie potrebných materiálov pre jednotlivé zákazky
 • spolupráca s účtovným oddelením a s prípravármi stavieb

2011 - 2012

Obchodný manažér

Zameranie spoločnosti: Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom v špecializovaných predajniach

 • spracovávanie objednávok produktov zamestnávateľa
 • príprava a kontrola dokumentácie (objednávok, faktúr a pod.)
 • poradenstvo zákazníkom v rámci pridelenej obchodnej oblasti, interné spracovávanie a vybavovanie zákaziek
 • vrátane vedenia spisov
 • korešpondencie a objednávok

2007 - 2010

Samostatný referent MTZ / Technický rozvoj a vývoj

Zameranie spoločnosti: Stavebná spoločnosť

Samostatný referent MTZ

 • tvorba metodiky v oblastiach nákupu, skladovania, výdaja, odbytu a evidovania materiálov
 • spracovanie kvartálnych a ročných plánov MTZ na vybrané materiály
 • uzatváranie Kúpnych a Rámcových zmlúv na nákup strategických materiálov (spolupráca s právnym oddelením, pravidelné sledovanie zákonov)
 • príprava a kontrola dokumentácie k nákupu, skladovaniu, výdaju, odbytu a evidovaniu
 • riešenie reklamácií. Výber a hodnotenie dodávateľov strategických stavebných materiálov v zmysle Smernice GeR „Nakupovanie stavebných materiálov a ich skladovanie“
 • zabezpečovanie globálneho colného dlhu pre všetky organizačné jednotky DPS na celom území SR
 • zabezpečovanie dovozných a vývozných licencií na stavebné materiály pre celú spoločnosť DPS
 • aktualizovanie cien stavebných materiálov pri spracovávaní súťažných návrhov
 • centrálna evidencia dokladov preukazovania zhody na stavebné výrobky

Technický rozvoj a vývoj (TRaV)

 • zostavovanie plánov TRaV
 • zabezpečovanie výberového konanie riešiteľov úloh technického rozvoja
 • zabezpečovanie procesu prípravy zmlúv úloh technického rozvoja od návrhu, preskúmania, zapracovania pripomienok až k ich podpisu
 • metodické riadenie procesu riešenia úloh technického rozvoja a jeho financovania v zmysle Pokynu TR č. 1/2004
 • zabezpečovanie rozoslania všetkých nehmotných výstupov úloh technického rozvoja na všetky miesta výrobného procesu, ktorých sa týkajú
 • venie a ukladanie písomnej agendy vytvorenej v štádiu riešenia úloh technického rozvoja
 • spracovanie materiálov z vedeckých podujatí, v prípade potreby zabezpečenie ich prekladov a rozšírení na príslušné odborné útvary GR a OZ
 • spolupracovanie pri procese certifikácie vykonávanej odborom TRaV
 • personalistika (kontaktovanie uchádzačov o zamestnanie, zabezpečovanie výberového konania a pod.)
 • zastupovanie vedúceho odboru počas jeho neprítomnosti

2005 - 2006

Správa colného informačného systému

Zameranie spoločnosti: Colný úrad

 • správa a vedenie štatistík v systéme Stravovanie na intranete CÚ
 • archivácia kópií zbierok na intranete CÚ
 • údržba adresných kníh vytvorených pre potreby CÚ v systéme NOTES 52
 • evidencia a prideľovanie spisov v systéme Spisová služba
 • evidencia a zapisovanie IAR
 • evidencia a zakladanie rozkazov RCÚ

Vzdelanie / Education
2001

Materiálovotechnologická fakulta